Header

Sterven - Begraven - Weer opstaan

Deze week 'viert' Nederland (en daarbuiten) Halloween. Dodenmaskers, geraamtes, spoken en ander gespuis dringen via reclamefolders en op allerlei andere manieren je gezin binnen. Je ontkomt er niet aan daarover met je kinderen in gesprek te gaan. Maar hoe kun je dat doen? Op de website is nieuw materiaal geplaatst dat handreikingen geeft om met je kinderen vanuit Gods Woord in gesprek te gaan over sterven, begraven en weer opstaan. Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief verwijzingen naar materiaal om met je kinderen stil te staan bij Hervormingsdag en bij Dankdag.

---

Halloween, Hervormingsdag en Dankdag

Steeds indringender komt een niet-Bijbelse omgang met de dood op onze kinderen af. Denk aan Halloween, maar ook aan euthanasie of - dichterbij misschien - bepaalde games. Ongemerkt worden onze kinderen hierdoor beïnvloed. Dat maakt het zo belangrijk om met hen vanuit Gods Woord in gesprek te gaan over de dood, opdat hun gewetens Bijbels gevormd worden. Op de website is het volgende materiaal geplaatst aan de hand waarvan je met je kinderen in gesprek kunt gaan over sterven, begraven en weer opstaan (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Een Bijbelleesrooster om tien dagen met je kinderen na te denken over (het omgaan met) de dood. Je vindt voor elke dag een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg daarbij om voor te lezen en een vraag om te bespreken. Met aandacht voor Halloween.

2. Het is belangrijk om jonge kinderen -zo mogelijk voordat zij in hun nabije omgeving met sterven te maken krijgen- meer te leren over sterven. Dit gezinsmoment geeft handvatten om hier met kinderen (3-10 jaar)over in gesprek te gaan vanuit de gelijkenis van de 'rijke' man en de 'arme' Lazarus.

3. Met behulp van dit gezinsmoment kun je met iets oudere kinderen (die weten wat sterven is - 4-12 jaar) nagaan wat de Bijbel over ons leven zegt (een damp, een schaduw, een gedachte en dergelijke) en wat dat betekent voor het sterven.

4. Bezoek voor dit gezinsmoment met je kinderen (3-12 jaar) de algemene begraafplaats van jullie woonplaats en praat over begraven. Paulus zegt: begraven is zaaien (1 Korinthe 15). Waarom?

5. Dit gezinsmoment (4-12 jaar) leert meer over het graf, dat als een wachtkamer is. De doden wachten tot het moment dat God hun uit het graf roept en een nieuw lichaam geeft.

6. Tenslotte nog een gezinsmoment (4-14 jaar) over 'de wederopstanding des vleses' zoals we elke zondag met de Twaalf Artikelen belijden. Hoe kun je het weer opstaan uit de dood aan je kinderen duidelijk maken?

7. Een Bijbelse kijktafel over sterven en begraven (zie foto). 'Zalig zijn de doden die in den Heere sterven' (Openbaring 14:13).

8. Een Bijbelse kijktafel over begraven en weer opstaan. 'Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook allen in Christus levend gemaakt worden' (1 Korinthe 15:22). 

Deze week is het Hervormingsdag of Reformatieherdenking. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, zijn er verschillende mogelijkheden om de inhoud van deze dag vanuit Gods Woord bij je kinderen te brengen. Op de site vind je onder meer: een achtergrondartikel voor ouders met suggesties voor deze dag, een Bijbelse kijktafel over het belang van Gods Woord en een Bijbelse kijktafel bij het Lutherlied, een bouwplaat van een kerk en een kleurplaat van een kerkraam, een Gouden Gezinsmoment over Hervormingsdag en een Gouden Gezinsmoment over de Lutherroos, en een Bijbelleesrooster

Over enkele weken is het Dankdag. Je vindt op de website vanuit voorgaande jaren: een achtergrondartikel over Dankdag houden in het gezin, een Bijbelse kijktafel en een gezinsmoment. Aan dit materiaal is een nieuwe Bijbelse kijktafel en een Bijbelleesrooster voor de Dankdagweek toegevoegd.

---

Uitwisselen

In sommige kerken worden op de laatste zondag voor de Adventsweken de namen van de gestorven gemeenteleden voorgelezen. Niet alleen vanwege Halloween, maar ook daarom gaat de nieuwsbrief van deze maand over 'de dood'. In andere gemeenten worden de overledenen op Oudejaarsavond herdacht. In aansluiting op deze nieuwsbrief zal 'rouw' het thema van de volgende nieuwsbrief zijn, die D.V. eind november verschijnt. Heb je vragen over dit thema of materiaal bij dit thema dat ook voor andere ouders geschikt kan zijn? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl zodat dit in de volgende nieuwsbrief meegenomen kan worden. 

---

Tenslotte

Jakobus Koelman geeft in hoofdstuk 7 van zijn boek 'Plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden' een aantal handreikingen om met kinderen over dood en eeuwigheid, hel en hemel in gesprek te gaan. Ze zijn het lezen waard! Hij schrijft onder meer: 'U moet menigmaal met hen over het sterven spreken als het belangrijkste en meest ernstige dat een mens ter harte moet gaan, omdat hierna de eeuwigheid volgt. (…) Spreek menigmaal op het allerernstigst met hen over de hel en over de straf der verdoemden. (…) Spreek anderzijds heel aanlokkelijk en gelovig over de hemel en over de heerlijkheid en gelukzaligheid die daar zijn. (…) Ik heb mij wat breedvoeriger uitgedrukt om aan te tonen, hoe men de kinderen een gepaste indruk kan geven van de dood, de opstanding, het oordeel, de hel en de hemel, omdat die zaken zeer ontroerend zijn en voor de kinderen ook zeer begrijpelijk en daarom ook menigmaal met de grootst mogelijke ernst hun voor ogen gesteld en ingescherpt moeten worden, opdat deze van invloed zullen zijn in hun gehele leven'.