Header

Nieuwsbrief 23: Schepping en herschepping

Hoe komt het dat in de lente alles weer gaat groeien en bloeien? Dat is het werk van de Heilige Geest: 'Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks' (Psalm 104). Waarom? 'Opdat wij de Heere zouden zoeken, of wij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons' (Handelingen 17). In deze nieuwsbrief vind je - ter voorbereiding op het Pinksterfeest - handreikingen om met je kind(eren) stil te staan bij het werk van de Heilige Geest in de schepping en de herschepping. Daarnaast vind je ook verwijzingen naar materiaal voor Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag. 

---

Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksterfeest

De komende weken bieden ontzettend veel mogelijkheden om met kinderen stil te staan bij bepaalde aspecten uit Gods Woord. Dagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest zijn bij uitstek geschikt om kinderen meer te leren over Wie de Heere is en wat Hij doet. Koningsdag laat je hoger kijken en zien dat Hij de Koning der koningen is. Bevrijdingsdag vertelt niet alleen van de bevrijding in 1945, maar ook van ons gevangen zijn en bevrijd kunnen en moeten worden. Daarnaast biedt de meivakantie aanknopingspunten om er-op-uit te gaan in de schepping.

Het volgende materiaal rond het thema schepping is op de website geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Een kleurplaat (3-10 jaar) en een doeplaat (3-10 jaar) om met elkaar te leren wat de Heere op welke dag geschapen heeft.

2. Een gezinsmoment (3-13 jaar) om met kinderen stil te staan bij de schepping. De dingen die de Heere geschapen heeft zijn als letters in een boek (NBG). Wat vertellen die letters?

3. Een achtergrondartikel met handreikingen om in het gezin scheppingsbewust bezig te zijn.

4. Aan de Gezinsmomenten over de dieren van Agur uit Spreuken 30 (mier en 'konijn') is een gezinsmoment over de spin toegevoegd (4-12 jaar). Met concrete tips voor het maken van een spinnenhotel en spinnenweb.

Voor Koningsdag vind je een kleurplaat (3-10 jaar), een Bijbelse kijktafel en een Gezinsmoment (3-13 jaar).

De tag Bevrijdingsdag brengt je bij een kleurplaat (4-11 jaar), een Bijbelse kijktafel en Gezinsmomenten over gevangen (4-14 jaar) en bevrijd (6-16 jaar). De Bijbelse kijktafel en Gezinsmomenten zijn ook te gebruiken om met je kinderen in gesprek te gaan over de betekenis van Hemelvaartsdag. Daarnaast vind je voor Hemelvaartsdag een achtergrondartikel, een kleurplaat en een Gezinsmoment (Van Hemelvaartsdag naar Pinksterfeest, 4-14 jaar).

Vorig jaar is er materiaal op de website geplaatst voor het Pinksterfeest met het Bijbelse beeld van de Heilige Geest als wind: een Bijbelse kijktafel, een Gezinsmoment (3-13 jaar) en een kleurplaat (3-10 jaar). Voor dit jaar is er nieuw materiaal gemaakt rond Bijbelteksten waarin het werk van de Heilige Geest wordt vergeleken met water:

1. Een Gezinsmoment (4-16 jaar). In dit Gezinsmoment wordt het doen van openbare geloofsbelijdenis besproken, dat in veel kerken op Tweede Pinksterdag plaats vindt. Zo kun je je kinderen op deze dienst voorbereiden.

2. Een Bijbelse kijktafel vanuit Jesaja 44 vers 3: 'Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen'. 

---

Uitwisselen

Op Tweede Pinksterdag is er in veel kerken een belijdenisdienst. Moeder L. heeft gevraagd om materiaal waarmee je aan kinderen kunt uitleggen wat het doen van belijdenis inhoudt. Daarvoor is dit gezinsmoment geschreven. Heb je zelf hierover materiaal gemaakt of gebruikt waar ook andere ouders hun voordeel mee kunnen doen? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl .

In het boek Komt tot Mij (deel 4 van de serie Komt kinderen!) wordt op pag. 68 voor kinderen in de basisschoolleeftijd uitgelegd wat dooplid zijn van de kerk inhoudt. Op pag. 69 vind je meer over belijdenis doen en belijdend lid zijn van de kerk. Verder is ons geen materiaal bekend dat dit onderwerp voor kinderen uitlegt. 

Het onderdeel 'schepping' willen we in de toekomst graag uitbreiden. Vader W. vraagt naar materiaal om het thema schepping/evolutie met kinderen aan de orde te stellen. Wie heeft ervaring met of materiaal voor dit thema? Stuur het in via bovenstaand mailadres.

---

Tenslotte

'Het zaad zal Hem dienen', zingt David in Psalm 22. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar ook nu. God heeft het beloofd: 'Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen' (Jesaja 44).  

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind mei, in de week na het Pinksterfeest.