Header

Nieuwsbrief 21: Bidden

Maart is de maand van de Biddag. Daarom is het thema van deze nieuwsbrief: bidden. Je vindt materiaal om met kinderen stil te staan bij het gebed in het algemeen, maar ook speciaal materiaal voor de aanstaande Biddag. 

---

Bidden en Biddag

Wat is bidden? Tot Wie bidden we? Waarom bidden we? En hoe? Voor veel kinderen en jongeren zijn de antwoorden op deze vragen niet zomaar te geven. Daarom is het belangrijk dat ouders daarover met hen spreken en ze daarbij begeleiden. Alleen de Heere kan echt leren bidden. Dat neemt niet weg dat ouders worden geroepen hun kinderen voor te gaan in het bidden en ze bidden te leren. 

Het volgende materiaal rond het thema bidden is op de website geplaatst (de gekleurde woorden bevatten een link):

1. Een overzicht van boeken die geschreven zijn om je te helpen met kinderen in gesprek te gaan over bidden.

2. Een achtergrondartikel voor ouders met zeven aandachtspunten om kinderen te begeleiden bij het bidden.

3. Een gezinsmoment om met de kinderen (3-12 jaar) stil te staan bij het gebed 'Geef ons heden ons dagelijks brood'.

4. Een Bijbelse kijktafel rond de bede 'Geef ons heden ons dagelijks brood'

5. Een Bijbelse kijktafel rond Psalm 104 in verband met Biddag.

6. Een kleurplaat (3-10 jaar) rond het thema 'bidden'.

Overigens: in het boek Opvoedingsreis deel 2 gaat hoofdstuk 3 over bidden met kinderen. Het boek Bidt tot Mij legt voor kinderen van 4-12 jaar eenvoudig uit wat bidden is en wat de beden uit het volmaakte gebed betekenen.

Met het oog op de aanstaande Biddag vind je hieronder een overzicht van eerder gepubliceerd materiaal hiervoor:

1. Een achtergrondartikel over het houden van Biddag in het gezin. Met concrete handreikingen hoe je aan kinderen de betekenis van Biddag kunt uitleggen en wat je tussen de kerkdiensten door kunt doen om ook in het gezin aandacht aan Biddag te geven.

2. Een Gezinsmoment (4-12 jaar) om rond of op de Biddag te houden. Hierbij wordt kinderen een gedachtensteun geleerd bij het bidden: de hand van het gebed. 

3. Een kleur- en knutselplaat Biddag (5-12 jaar) met behulp waarvan kinderen het volmaakte gebed leren opzeggen.

Wellicht ten overvloede: aanstaande zondag is het de vierde Lijdenszondag. Daarom herinneren we je nog even aan het materiaal om met je kinderen stil te staan bij de betekenis van de lijdensweken dat op de website staat. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. in de week voor het Paasfeest.

---

Uitwisselen

Een ouder heeft gevraagd naar materiaal rond het thema 'Huisbezoek'. Een andere ouder naar materiaal rond 'Media-opvoeding'. Heb je materiaal gemaakt of gebruikt rond deze thema's waar ook andere ouders hun voordeel mee kunnen doen? Geef het door via info@bijbelsopvoeden.nl . Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet zijn. 

---

Tenslotte

Kinderen begeleiden bij het bidden is een tere zaak. Veel ouders voelen daarin hun tekorten. Op de Biddag mag je ook je kinderen en je opvoeding aan de Heere voorleggen. Jacobus Koelman geeft je daarvoor de volgende woorden: ‘Bid of de Heere deze uw kinderen naar lichaam en ziel onder Zijn zorg en bescherming neemt en hun blijken van Zijn gunst en liefde geeft. Bid of Hij hun vergeeft en hen in Christus Jezus door Zijn Geest met Hem verenigt en of Hij Zijn eigen instelling (namelijk van de doop) waarmaakt en bekrachtigt. Bid of Hij hen wederbaart, of Hij de oude Adam, de verdorven natuur die zij van u ontvangen hebben, doodt, kruisigt en ten onder brengt (…). Bid of Hij hen sterkt door Zijn genade, opdat zij in het opgroeien de wereld en het vlees en de duivel mogen weerstaan en overwinnen en de Heere mogen dienen in nieuwheid des levens en in de troost van de Heilige Geest, al de dagen van hun leven’.