Header

Nieuwsbrief 12: mei 2017

Nu de website een jaar bestaat, is het fijn om te merken dat het materiaal in een behoefte voorziet. Ben je op zoek naar materiaal rond een bepaald thema of zou je het fijn vinden als er aan een bepaald onderwerp aandacht wordt besteed, laat het gerust weten via info@bijbelsopvoeden.nl

---

Van Pasen naar Pinksteren (Vijftigdagentijd)

en Koningsdag

Na het Paasfeest telden de kinderen in Israël met hun ouders vijftig dagen tot het Pinksterfeest. Het is leerzaam om dit ook nu met de kinderen te doen. Het is zo bijzonder hoe precies op de datum van de oudtestamentische feesten de nieuwtestamentische vervulling plaatsvindt. Daar liggen ontzettend rijke lessen in. Zoek je kant en klaar materiaal om de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren te tellen en de inhoud ervan te overdenken, lees dan met je kinderen het boek Wijzer... op weg naar het Pinksterfeest.

De volgende handreikingen voor de periode tussen Pasen en Pinksteren - de zogenoemde Vijftigdagentijd - zijn op de website geplaatst (de rode woorden bevatten een link): 

1. Een Gezinsmoment (4-14 jaar) met knutseltips voor een vijftigdagenkalender, een Bijbelstudie en een lied.

2. Een achtergrondartikel over de Vijftigdagentijd van Pasen naar Pinksteren.

3. Een telplaat (3-10 jaar) voor de vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren.

4. Een woordzoeker (6-12 jaar) met woorden uit de Vijftigdagentijd.

De tijd rond Koningsdag biedt mogelijkheden om stil te staan bij God als Koning. Ook daarvoor vind je materiaal op de site:

1. Een Gezinsmoment (3-13 jaar) om met elkaar stil te staan bij God Die Koning over heel de aarde is en om meer te leren over het Koninkrijk van God. Met verschillende knutseltips voor Koningsdag.

2. Een Bijbelse kijktafel (zie foto hierboven) met Psalm 47:3: 'Want de HEERE, de Allerhoogste, is een groot Koning over de ganse [=hele] aarde'.

3. Een kleurplaat (3-10 jaar) die aansluit bij het Gezinsmoment Koningsdag. Voor een knutseltip (kroon van groen) voor kinderen van 6-14 jaar, zie het Gezinsmoment Koningsdag.

---

Uitwisselen: tip

De nieuwsbrief van juni D.V. verschijnt in de week voor Hemelvaartsdag en bevat materiaal dat bruikbaar is rond Hemelvaartsdag en Pinksterfeest. Heb je tips of ideeën voor andere ouders met betrekking tot deze kerkelijke feestdagen, stuur deze dan tussen nu en twee weken in via info@bijbelsopvoeden.nl. Ze worden dan meegenomen in de volgende nieuwsbrief. Op deze wijze kunnen we elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet zijn. Wie materiaal instuurt dat op de website geplaatst kan worden, ontvangt als dank een boek.

---

Tenslotte

Ben je op zoek naar handreikingen bij de opvoeding van kinderen van 0-10 jaar? Deze maand verscheen Opvoedingsreis deel 3: Bijbelse opvoeding aan jonge kinderen. Het gaat daarin onder andere over de betekenis van de doop, rust en regelmaat in het gezin, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten en karakter vormen, omgaan met emoties en seksualiteit. Een citaat eruit: 'Door de doop zette de HEERE onze kinderen apart. Hij verbond Zijn Naam aan hun leven. Dat geeft voorrechten, maar ook verplichtingen. Dat onze kinderen in het genadeverbond van God begrepen zijn, betekent niet dat ze bekeerd zijn. Het wil wel zeggen dat ze bekeerd kunnen worden. Daarom mag je als ouder verwachtingsvol opvoeden met Gods Woord als Kompas. De HEERE is de trouwe Verbondsgod Die in de gezinnen doorgaat met Zijn werk'.