Header

Nieuwsbrief 8: januari 2017

Allereerst een hartelijk welkom aan de vele nieuwe nieuwsbrieflezers die via hun kerkbode de weg naar deze website hebben gevonden. We hopen van harte dat de handreikingen voor huisgodsdienst en een Bijbelse opvoeding tot zegen mogen zijn in het gezin. Heb je reacties op het materiaal, vragen om materiaal rond een bepaald thema, goede ideeën of andere opmerkingen, laat het ons weten via info@bijbelsopvoeden.nl .

In verband met het doorgeven van materiaal voor het afsluiten van het oude jaar en het begin van een nieuw jaar verschijnt deze nieuwsbrief van de maand januari in de laatste week van december. Zegt Gods Woord iets over de invulling van Oud en Nieuw? Het is leerzaam om dat met de kinderen na te gaan en daar lessen uit te halen voor deze tijd. In deze nieuwsbrief vind je een aantal concrete handreikingen daarvoor.

---

Jaarwisseling: Oud en Nieuw

De manier waarop de Israëlieten het oude jaar uitgingen en het nieuwe jaar in staat haaks op hoe velen in Nederland Oud en Nieuw vieren. Meer informatie over het begin van een nieuw jaar in de tijd van het Oude Testament (met een Bijbelstudie voor het gezin) vind je in dit achtergrondartikel.

Wil je elke dag een momentje met je kinderen stil staan bij de nieuwjaarsviering in de Bijbel, lees dan de komende weken het boek Wijzer... op weg naar de wederkomst. Dit boek geeft voor vijf weken een Bijbelgedeelte om te lezen met daarbij een klein stukje uitleg, een vraag om te bespreken en verwerkingsmateriaal voor de kinderen (kleurplaten en knutselideeën). Het boek begint bij Genesis 3 en eindigt bij Openbaring 21 om kinderen de rode lijn door de Bijbelse geschiedenis heen te laten zien en ze te leren wat het verband is tussen de feesten van het Oude Testament en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament en bij de wederkomst. Bij het boek is een tijdkalender ingesloten om voor kinderen concreet te maken hoe zij veel dichter bij de wederkomst leven dan de mensen in de tijd van de Bijbel.

Op de website is verder toegevoegd (de rode woorden bevatten een link):

- Een Gezinsmoment (3-16 jaar) om op Oudejaarsavond te houden met daarbij suggesties voor een oudejaarsavondspel om terug te kijken en te gedenken wat de Heere het achterliggende jaar heeft gegeven. 

- Twee Gezinsmomenten voor het nieuwe jaar. Eén voor kinderen van 3-8 jaar over de Dag van het Bazuingeklank (de nieuwjaarsdag van het Oude Testament) en één voor de leeftijd van 8-16 jaar om ze te leren het leven in het juiste licht te zien. 

- Een kleurplaat (3-8 jaar) over de Dag van het Bazuingeklank en een nieuwjaarskaart (6-12 jaar) die ze zelf kunnen inkleuren en versturen.

- Een Bijbelse kijktafel met de tekst uit Jesaja 40:8 (zie foto). Ben je onbekend met Bijbelse kijktafels? Over het waarom en hoe ervan vind je hier meer informatie. De Bijbelse kijktafels staan op de website onder de categorie 'Materiaal voor kinderen'.

Tenslotte: zoek je nog een gezinsdagboek voor het nieuwe jaar? Hoe heerlijk is Uw Naam is speciaal voor gezinnen geschreven om elke dag even stil te staan bij Gods Namen. Hoe verder de Bijbel vordert, hoe meer de Namen openbaren Wie God is. Het is heel leerzaam om dit als gezin met elkaar te ontdekken. 

---

Uitwisselen

We zouden het fijn vinden als deze website een plaats wordt waar ouders uit de gereformeerde gezindte handvatten krijgen en geven voor een Bijbelse opvoeding. We hebben elkaar hard nodig in deze tijd. Heb je tips of ideeën voor andere ouders, laat het ons weten. Stuur je tekst met foto naar info@bijbelsopvoeden.nl, zodat we elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet kunnen zijn. Wie iets instuurt wat op de website geplaatst kan worden, ontvangt als dank een boek.

---

Tenslotte

Het leven is vergankelijk. Met Oud en Nieuw wordt dat door de meeste mensen wel gevoeld. Het is belangrijk om elke dag in het nieuwe jaar te blijven beseffen dat we met onze kinderen op reis zijn naar de eeuwigheid. Dat zet de opvoeding in het juiste licht. Bij de doop van onze kinderen is gebeden of ze 'christelijk en godzaliglijk opgevoed worden' (...) 'opdat zij dit leven getroost verlaten en ten laatsten dage voor de rechterstoel van Christus, zonder verschrikken mogen verschijnen'. Dat is het grote opvoedingsdoel. Voor ons ligt een nieuw opvoedingsjaar, zo de HEERE het geeft. Misschien zie je er tegenop. Er komt ook veel op een Bijbelse opvoeding af. Gods Woord zegt: 'Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden' (Jakobus 1:5). Van harte Zijn zegen voor het nieuwe jaar toegewenst!