Header

Nieuwsbrief 7: december 2016

Allereerst een hartelijk welkom aan de vele nieuwe nieuwsbrieflezers die via hun kerkbode de weg naar deze website hebben gevonden. We hopen van harte dat de handreikingen voor huisgodsdienst en een Bijbelse opvoeding tot zegen mogen zijn in het gezin. Heb je reacties op het materiaal, vragen om materiaal rond een bepaald thema, goede ideeën of andere opmerkingen, laat het ons weten via info@bijbelsopvoeden.nl .

In verband met het doorgeven van materiaal voor de adventsweken verschijnt deze nieuwsbrief van de maand december in de laatste week van november. Aanstaande zondag 27 november D.V. is de eerste adventszondag, waarna de vier adventsweken voorafgaand aan het Kerstfeest volgen. Hoe kun je in het gezin stilstaan bij de adventsweken en de kinderen de betekenis van Advent en Kerstfeest duidelijk maken?

---

December: Advent en Kerstfeest

De manier waarop velen in Nederland het Kerstfeest vieren komt steeds meer los te staan van de eigenlijke betekenis van deze dagen. Dat heeft invloed op onze kinderen. Daarom is het belangrijk om er in het gezin op een Bijbelse wijze mee bezig te zijn. Hoe leer je je kinderen in de adventsweken toeleven naar het Kerstfeest en hoe maak je ze duidelijk waar het bij dit kerkelijke feest ten diepste om gaat?

Wil je daar elke dag een momentje met je kinderen bij stil staan, lees dan de komende weken het boek Wijzer... op weg naar het Kerstfeest. Dit boek geeft voor elke dag in de adventsweken een Bijbelgedeelte om te lezen met daarbij een klein stukje uitleg, een vraag om te bespreken en verwerkingsmateriaal voor de kinderen (een kleurplaat kleuren, een stamboom of tijdbalk maken en dergelijke). Het boek begint bij Genesis 3 en eindigt bij Openbaring 21 om kinderen de rode lijn door de Bijbelse geschiedenis heen te laten zien en ze te leren hoe Gods Woord steeds meer over (de geboorte van) de Heere Jezus bekend maakt. Bij het boek is een adventskalender ingesloten om voor kinderen concreet te maken hoe ze elke dag dichter bij het Kerstfeest komen.

Op de website is verder toegevoegd (de rode woorden bevatten een link):

- Een kleur- en doeplaat Advent voor jonge kinderen en een kleurplaat Kerstfeest voor oudere kinderen.

- Een Gezinsmoment (3-14 jaar) om voorafgaand aan de adventsweken te houden over de betekenis van Advent en hoe een adventskalender kan helpen om het begrip verwachten concreet te maken in het toeleven naar het Kerstfeest.

- Een Gezinsmoment (7-16 jaar) die tijdens de adventsweken gehouden kan worden over de stamboom /het geslachtsregister van de Heere Jezus.

- Twee achtergrondartikelen met handreikingen hoe je in het gezin tijdens de adventsweken en op het Kerstfeest met de betekenis ervan bezig kunt zijn.

- Een Bijbelse kijktafel met de tekst uit Matthéüs 1:21. Ben je onbekend met Bijbelse kijktafels? Over het waarom en hoe ervan vind je hier meer informatie. De Bijbelse kijktafels staan op de website onder de categorie 'Materiaal voor kinderen'.

Heb je het Gouden Gezinsmoment over het kerkelijke jaar (die al eerder op de website was geplaatst) nog niet gezien of gehouden? Ook deze is heel geschikt voor de Adventsperiode.

---

Uitwisselen

De adventskalender op de foto hierboven is gemaakt door nieuwsbrieflezer Rianne Lobbezoo. Zij schrijft: 'We vinden het belangrijk om met onze kinderen bewust toe te leven naar de feestdagen, ook als tegenwicht op de 'kerstsfeer' die we in winkels tegen komen. Adventskalenders zijn niet los te koop in de winkel, of op een manier vormgegeven waar wij niet achter staan. Ik ben toen zelf met de kinderen aan de slag gegaan. De kinderen waren er zo enthousiast over en betrokken bij de feestdagen, dat ik het later ook naar de Paas- en Pinksterdagen toe heb gedaan'. Een beschrijving van Rianne's adventskalender vind je in dit Gezinsmoment. Als dank voor haar bijdrage ontvangt Rianne een boek uit de serie 'Komt kinderen'. We hopen dat er meerdere ouders zijn die hun ideeën willen delen (stuur je tekst met foto's naar info@bijbelsopvoeden.nl), zodat we elkaar in de godsdienstige opvoeding van onze kinderen tot een hand en een voet kunnen zijn.

---

Tenslotte

In de tijd van de Bijbel werden de feesten door jong en oud uitgebreid gevierd: bij de tabernakel en tempel, maar ook bij de mensen thuis. De feesten waren een gelegenheid om aan kinderen te vertellen Wie God is en wat Hij voor Zijn volk Israël had gedaan. Calvijn merkt in zijn Bijbelverklaring op: 'God wil dus dat de vaders verkondigers zijn bij de kinderen, opdat de kennis van de verlossing, van hand tot hand doorgegeven, voor alle tijden van kracht zou zijn'. En daarom is het zo belangrijk om ook in deze tijd de betekenis van de adventsweken en het Kerstfeest zo dicht mogelijk aan het kinderhart te leggen met het gebed of de Heere het erin wil leggen.