Header

Nieuwsbrief 4: september 2016

Steeds meer mensen vinden de weg naar de website www.bijbelsopvoeden.nl. Uit analyse van de gegevens blijkt dat nog niet uit alle delen van (reformatorisch) Nederland ouders op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Dus wijs opvoeders uit je familie of vriendenkring gerust op deze website, zodat ook zij er hun voordeel mee kunnen doen.

---

September: kind en kerk

Het schooljaar is weer begonnen. Ook in de kerk gaat het zogenoemde winterseizoen van start: de verenigingen gaan weer vergaderen en de zondagsschool en/of catechisatie starten weer. Daarom geeft deze nieuwsbrief en de website aandacht aan het thema kind en kerk. Hoe bereid je het jonge kind voor op het eerste kerkbezoek? Hoe motiveer je je oudere kinderen voor het verenigingsleven? Hoe betrek je je pubers bij kerkelijke activiteiten en waarom is dat zo belangrijk? Dergelijke vragen worden behandeld in dit achtergrondartikel. In het boek Opvoedingsreis deel 2: Bijbelse opvoeding en huisgodsdienst vind je ook drie hoofdstukken over kind en kerk.

Kinderen kennen het kalenderjaar dat loopt van januari tot en met december. Ze kennen het schooljaar dat ongeveer loopt van eind augustus tot begin juli. Weten ze dat er ook een kerkelijk jaar is? Dit Gouden Gezinsmoment leert kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar daar meer over.

Voor tieners van 10 tot 16 jaar is een gezinsmoment toegevoegd over hoe je in de kerkelijke gemeenten elkaar als jongeren kunt vasthouden en wat je voor de gemeente kunt betekenen. Dit gezinsmoment - en dat geldt voor meerdere gezinsmomenten - is niet alleen in het gezin, maar ook in het kerkelijke jeugdwerk te gebruiken. Attendeer leidinggevenden van jeugdverenigingen daar gerust op nu het verenigingsseizoen gaat beginnen.

---

Foto's gevraagd

In de nieuwsbrief van juli werd gevraagd fotomateriaal van gezinsmomenten op te sturen. Wanneer de foto op de website geplaatst wordt, ontvangt het gezin dat de foto stuurde één van de boeken van de website. Inmiddels ligt het eerste boek gereed voor verzending. In de nieuwsbrief van oktober bij leven en welzijn hopen we hierop terug te komen. Het aanbod geldt nog steeds: heb je een mooie en duidelijke foto van een gehouden gezinsmoment waarop het werkje of de activiteit te zien is, stuur deze dan op via info@bijbelsopvoeden.nl. Wordt de foto geplaatst, dan ontvang je een boek.

---

Tenslotte

Als Manoach en zijn vrouw van de Engel des HEEREN horen dat ze een zoon zullen krijgen, worden ze verlegen om opvoedingsonderwijs. Manoach bidt of de Man Gods opnieuw wil komen 'en ons lere, wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden' (Richteren 13:8). Laat dat je dagelijkse gebed zijn: 'Heere, hoe wilt U dat wij onze kinderen opvoeden'. De Engel bij Manoach en zijn vrouw verwijst naar de wet van Mozes. Daarin staat ook alles wat nodig is om opvoeder te zijn. De Heere wijst je ook nu op Zijn Woord. Daarin staat telkens weer in andere woorden de opvoedingsopdracht omschreven: 'Voed hen op in de lering en vermaning des Heeren' (Efeze 6:4).