Bezoek onze website

Gebed

Deze week hield de Christelijk Gereformeerde Kerk een Dag van gebed en verootmoediging. Voor aanstaande zaterdagavond is opgeroepen tot Nationaal Gebed voor vrede en verbinding. Volgende week is de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen.
De oproep tot gebed om verootmoediging, eenheid en verbinding is me uit het hart gegrepen. De onderlinge verdeeldheid is de laatste jaren zo toegenomen. En dan te bedenken hoe belangrijk de Heere Jezus eenheid vindt onder Zijn volgelingen (Johannes 17). Voor de voortgang van het Evangelie en de komst van Zijn Koninkrijk (vers 21). Maar ook om met één mond God te verheerlijken (Romeinen 15:5-6). En daarom is gebed hiervoor zo nodig. En of je daarbij nu wel of niet aansluit bij kerkelijke initiatieven maakt niet uit. Bid, want er is verzoening nodig over verdeeldheid en Gods genade voor verbondenheid.
Er is Bijbelmateriaal gemaakt om in gezin, school en kerk ook met kinderen met de eenheid van de kerk bezig te zijn. In deze extra nieuwsbrief wil ik je daarover informeren.
En: er is de achterliggende weken een prachtig samenwerkingsproject afgerond met de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten voor Bijbelmateriaal voor de Lijdensweken en het Paasfeest. Ook daar wil ik je van op de hoogte brengen.
divider
EenheidInsta3(002)

Eenheid

Het volgende Bijbelmateriaal (4-14 jaar) is bij dit thema gemaakt:
1. Een Bijbelrooster bij Johannes 17, het hogepriesterlijke gebed, waarin de Heere Jezus bidt om de eenheid van Zijn Kerk. Je vindt bij dit rooster gespreksvragen voor jongere kinderen en voor oudere kinderen.
2. Een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) om met kinderen na te denken over eenheid en eensgezindheid: harten die in liefde samensmelten. Je vindt een Bijbelstudie bij Filippenzen 2:1-5 met vragen en verwerkingssuggesties (chocolade smelten).
3. Een gezinsmoment of objectles om met kinderen na te denken over eenheid en verbinding en wat de band is die mensen samenbindt. De Bijbelstudie hierbij gaat over Efeze 4:1-7 en 12-13. Ook hierbij vind je weer verwerkingsmateriaal (stokje of takje breken en samenbinden).
4. Verder vind je een kleurplaat bij 2 Korinthe 13 vers 11 en is deze tekst weergegeven in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren.
5. Ook geven de gezinsmomenten/objectlessen suggesties voor Psalmversjes en Bijbelliederen om bij dit thema te zingen en handreikingen om het gebed om eenheid met kinderen vorm te geven.
divider
Lijdenstijdpakketjbgg(002)

Uitwisselen

1. D.V. zondag 27 februari is de eerste Lijdenszondag. In samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) is Bijbelmateriaal ontwikkeld voor de Lijdensweken en de week van het Paasfeest. Je vindt in dit pakket voor acht weken een Bijbelrooster met een kort stukje uitleg om (voor) te lezen en een gespreksvraag. Ook vind je een Lijdensweekkalender om te tellen naar het Paasfeest en verwerkingsmateriaal bij elke Lijdensweek. Het thema is: Waar is het Lam? Vanaf Genesis tot Openbaring wordt nagegaan (via het offer van Abraham, de tabernakeldienst, Jesaja 53 en andere) hoe het lam heenwijst naar de Heere Jezus. Je kunt dit pakket (16,50) bestellen via www.jbgg.nl/lijdenstijd, waar je ook meer informatie vindt.
2. De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. eind januari.
divider

Tenslotte

De eerste weken van het jaar hebben we de kerk ver weg dichtbij gebracht met het thema 'christenvervolging'. Nu staan we stil bij het thema 'eenheid': voor de kerk dichtbij, maar ook met de kerk ver weg. Alle materialen bij deze thema's vind je via de product-tag kerk.

Bij beide thema's past dit prachtige lied:
De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond.
’t Is Christus Die door lijden Zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.
Hij was ’t Die door Zijn sterven, aan haar het leven gaf.

Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één,
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen.
Eén Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis;
Eén Heer’ op Wie te bouwen, haar troost en rijkdom is.

God houdt Zijn Kerk in leven, hoe ook bespot verdrukt,
Door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen de wachters nog: ‘Hoe lang?’
Straks gaat de dag beginnen, en ’t klagen wordt gezang.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet