Bezoek onze website

Omhoog kijken

Omhoog kijken... dat deden niet alleen de discipelen op Hemelvaartsdag. Dat deden ook ouders en leerkrachten in de achterliggende thuisonderwijsweken: 'Heere, help!'. En dat deden ook veel ouders en leerkrachten toen vorige week de basisschooldeuren weer opengingen: 'Heere, bescherm en zorg!'
Omhoog kijken! Het is de boodschap die de Heere Jezus Zelf geeft als Hij vertelt over de tekenen van de eindtijd: 'Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is' (Lukas 21:28). Omhoog kijken... namelijk van vreugde en blijdschap (kanttekening op de Statenvertaling)! Wie keek zo omhoog de achterliggende weken? Misschien moet je belijden dat dit er te weinig was... Laat je ogen dan omhoog richten in deze Hemelvaartsweek. Kijk mee met de discipelen. Kijk hoger dan de wolken en de sterren. 'Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods' (Kolossenzen 3). Daarvandaan regeert Hij de wereldgeschiedenis tot het einde toe! 'En zie, Ik ben met ulieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen! (Mattheus 28).
In deze nieuwsbrief vind je materiaal om met kinderen stil te staan bij de betekenis van Hemelvaartsdag en Pinksterfeest. Je vindt ook nieuw materiaal bij de Heidelbergse Catechismus en nieuwe informatie onder 'Uitwisselen'.
divider
FotoNieuwsbriefHemelv
Hemelvaartsdag
Vanuit voorgaande jaren vind je voor de tijd rond Hemelvaartsdag materiaal om stil te staan bij het feit van Hemelvaartsdag, zoals een gezinsmoment en kleurplaat. Maar er is ook materiaal om stil te staan bij de betekenis ervan, zoals een Bijbelse kijktafel, een gezinsmoment en kleurplaat bij Kolossenzen 3:1-2.
Aan het materiaal voor Hemelvaartsdag is nieuw toegevoegd:
- Een aantal Psalmversjes met uitleg die rond deze tijd veel geleerd worden: Psalm 24:4, Psalm 47:3 (ook in kleurplaat) en Psalm 110:1 (ook in kleurplaat).
- Een aantal Bijbelteksten over Jezus' hemelvaart. Deze zijn uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren: Efeze 4 vers 8 (citaat van Psalm 68) en Handelingen 1 vers 11b.
- Een Bijbelrooster voor de Hemelvaartsweek. Behalve een Bijbelgedeelte om elke dag te lezen vind je ook vragen om met elkaar over het gelezen gedeelte in gesprek te gaan.
- Een Bijbelmoment voor Hemelvaartsdag met een bijbehorende kleurplaat.
Pinksterfeest
In voorgaande jaren zijn drie Bijbelse beelden van het werk van de Heilige Geest uitgewerkt: vuur (Bijbelse kijktafel en gezinsmoment), wind (Bijbelse kijktafel en gezinsmoment) en water (Bijbelse kijktafel en gezinsmoment).
Het nieuw materiaal voor de tijd rond het Pinksterfeest richt zich op de verspreiding van de Bijbel:
- Mattheüs 28 vers 19a in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren: 'Gaan dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende...'.
- Je vindt bij deze Bijbeltekst ook een kleurplaat en een Bijbelse kijktafel.
- Een evangelisatiekaart die kinderen kunnen schrijven voor onkerkelijke mensen uit je omgeving om op deze wijze ook zelf de Bijbel te verspreiden.
- Een aantal Psalmversjes met uitleg: Psalm 87:3 (ook in kleurplaat), Psalm 87:4 (ook in kleurplaat) en Psalm 119:3 (ook in kleurplaat).
- Na Hemelvaartsdag wordt een Bijbelrooster geplaatst voor de dagen van Hemelvaartsdag naar het Pinksterfeest: 'Kom, Heilige Geest!'.
Heidelbergse Catechismus
Met het materiaal bij de Heidelbergse Catechismus waren we aan Zondag 25 toegekomen. Je vindt:
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 25 Vraag&Antwoord 65 en 68: over het gereedschap van de Heilige Geest. Met een werkblad voor jonge kinderen en een kleurplaat voor oudere kinderen.
- een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 25 Vraag&Antwoord 66 en 67: over de sacramenten die de plant van het geloof versterken. Ook daarbij vind je een bijpassende kleurplaat.
FotoNieuwsbriefHemelv2
divider

Uitwisselen

Nieuwe fase

Nu de basisscholen weer deels geopend zijn en de samenleving weer voorzichtig wat op gang komt, is het goed om met kinderen stil te staan en terug te kijken op de achterliggende acht thuisonderwijsweken (en te danken voor wat de Heere gaf) en vooruit te kijken naar de nieuwe periode (en te bidden voor het toekomende). Je vindt daarvoor via de tag ziekte-corona-fase2 een Bijbelleesrooster, een Bijbeltekst om te leren, een Bijbelmoment voor jonge kinderen (2-6 jaar) naar aanleiding van de genezing van de tien melaatsen en een Bijbelmoment voor oudere kinderen (6-12 jaar) naar aanleiding van Psalm 103: 'Looft den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden'.

Nieuwe boeken

1. Willemieke Kloosterman vraagt aandacht voor haar boek 'Een stroom van zegen - uitzien naar Hemelvaartsdag, Pinksterfeest en de Wederkomst'. Het geeft vanaf de zondag voor Hemelvaartsdag tot en met de zondag na Pinksteren (voor drie weken dus) voor elke dag een Bijbelgedeelte om te lezen met een uitleg voor kinderen (3-6 jaar). Om de uitleg dicht bij kinderen te brengen, staat elke dag een symbool centraal. Deze symbolen, in de vorm van een druppel, kunnen aan een wolk gehangen worden. Zo wordt de stroom van zegen die God geeft door het werk van de Zoon en de Heilige Geest zichtbaar.
2. Heb je gezien dat er een boek voor en over grootouders is verschenen? Gekroonde grootouders - opa en oma in Bijbels licht. Meer informatie vind je hier.

Nieuwe kleurplaten

Nu we op zondag niet naar de kerk kunnen er er op de zondagen meer op ouders afkomt, is op de website het bestand aan kleurplaten bij Bijbelteksten uitgebreid. Bij het voorbereiden op de preek, luisteren naar de preek of verwerken van de preek kan een kleurplaat met de Bijbeltekst helpen. Je kunt ze vinden via de categorie 'Bijbelteksten en psalmversjes'. Omdat het thuis luisteren mogelijk (voor een deel) nog even duurt, zijn we op zoek naar meer kleurplaten bij Bijbelteksten. Ken jij iemand of ben jij iemand die dit kan en die de kleurplaten beschikbaar wil stellen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

De volgende nieuwsbrief verschijnt D.V. half juni met materiaal voor de zomervakantie. Zoek je in de tussenliggende tijd een uitleg bij een bepaald Psalmversje, of wil je pictogrammen bij een bepaalde Bijbeltekst? Laat het weten! Wil je bij een bepaald thema met kinderen stilstaan en heb je behoefte aan materiaal daarbij? Geef het door! Dit kan via de mail: info@bijbelsopvoeden.nl of via Instagram: stuur een PB naar @bijbelsopvoeden.
divider

Tenslotte

Tot slot een citaat van Isaac da Costa: 'De hemelvaart van de Heere Jezus is geen punt, maar een komma. De wolken wachten om Hem weer terug te doen komen naar de aarde. De eerste boodschap die de Heere Jezus uit de hemel tot de Zijnen zend, is: Verwacht Mij weer uit de hemel! Daarom leert de Heilige Geest de Kerk bidden: 'Kom Heere Jezus!' En Hij antwoordt vanuit de hemel: 'Ja, Ik kom haastiglijk' (Openbaring 22)'.
divider

Bezoek ons op de website of op Instagram

website instagram