Bezoek onze website

Lijdenstijd

In verband met het oprukkende coronavirus verschijnt deze nieuwsbrief eerder dan de bedoeling was en met een ander thema. Er is de achterliggende dagen materiaal op de website geplaatst met behulp waarvan je met kinderen kunt nadenken over ziekte in Bijbels licht. Ook wordt de lijn getrokken van ziekte in het lichaam naar een doodzieke ziel. Deze week zal er elke dag vanuit Psalm 91 nieuw materiaal worden geplaatst over de beste bescherming in deze omstandigheden (zie ook verderop in deze nieuwsbrief het kopje 'Uitwisselen: thuisonderwijs'). Wat komen het lijden van de Heere Jezus en menselijk lijden in deze lijdensweken op een bijzondere manier bij elkaar. Het was me nooit zo opgevallen dat ook de Bijbel deze dingen vaak in één adem noemt. Als de Heere Jezus veel zieken geneest, schrijft Mattheüs: 'Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen' (Mattheüs 9). En als de farizeeërs commentaar hebben dat Jezus met tollenaren en zondaren eet, zegt Hij: 'Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn'. Van corona naar Christus! Richt dan de koperen slang (Numeri 21) maar op in je gezin: zie op Hem!
divider
NieuwsbriefMaart

Ziek(t)en in de Bijbel

Op de website is het volgende materiaal geplaatst dat aansluit bij de omstandigheden van deze tijd:
1. Een achtergrondartikel met handreikingen om met kinderen in gesprek te gaan over corona en met tips voor de tijd thuis.
2. Een Bijbelleesrooster om tien dagen met kinderen de rode draad door de Bijbel te zoeken wat betreft ziekte en gezondheid: van het paradijs waar geen ziekte was (Genesis) naar de hemel waar geen ziekte meer zal zijn (Openbaring).
3. In tijden van ziekte staat het lichaam centraal. Maar vergeet ook je ziel niet: die is namelijk doodziek. In dit gezinsmoment sta je daar met kinderen (3-13 jaar) vanuit de Bijbel bij stil en wordt de Heere Jezus aangewezen als Heelmeester [=Dokter, Arts] voor ziel en lichaam.
4. Een kleurplaat van de koperen slang om in je gezin de koperen slang op te richten: zie op Jezus.
5. Ook een Bijbelse kijktafel kan helpen om de ogen van je kinderen omhoog te richten. Je kunt verschillende Bijbelteksten daarvoor gebruiken. Bijvoorbeeld Exodus 15 vers 26b: 'Ik ben de HEERE, uw Heelmeester'. Of Lukas 5 vers 31: 'Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester [=Arts, Dokter] niet van node [=nodig], maar die ziek zijn'.
6. Voor de verwerking van kinderemoties vind je ook een kleurplaat van een ziek kind met daarboven de tekst uit Exodus 15 vers 26b: 'Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!'
7. De kleurplaat van de barmhartige Samaritaan herinnert eraan om in deze tijd je naaste in nood niet te vergeten. Misschien kunnen de kinderen deze kleurplaat voor iemand kleuren en op de achterkant iets schrijven ter bemoediging of hulp aanbieden...
divider

Uitwisselen: thuisonderwijs

Scholen dicht + kinderen thuis = thuisonderwijs.
- In een mini-enquête heb ik gevraagd of ouders het fijn vinden om elke 'schooldag' een gezinsmoment of 'Bezig-rond-de-Bijbel'-moment te ontvangen. Daarop antwoordde 99% met ja en 1% met nee. Ik hoop dus vanaf morgen elke 'schooldag' op Instagram een post te plaatsen (@bijbelsopvoeden) en op de website materiaal te zetten (je kunt het vinden via de tag 'ziekte' of op de home-page onder 'recent verschenen'). Daarbij stel ik reacties en ideeën erg op prijs. Er komt gevraagd en ongevraagd allerlei materiaal naar gezinnen toe. Maak zelf je keuze. Als je aangeeft waaraan je behoefte hebt, kan daarop ingespeeld worden.
- Thuisonderwijs vraagt veel van ouders. Niet elke ouder is hetzelfde, maar veel ouders zien er toch wel tegenop. Ik wil je graag laten weten dat ik er voor je wil zijn. Heb je vragen of loop je tegen dingen aan waarbij je het fijn vindt dat er iemand meedenkt, stuur dan een PB via Instagram of een mail via info@bijbelsopvoeden.nl .
- Hieronder een aantal algemene tips:
* Geef de dag (een ontspannen) structuur. Bijvoorbeeld: gezamenlijk ontbijt - gezamenlijke huishoudelijke taken - koffiedrinken - aan tafel voor schoolwerk - eten en aansluitend Bijbelonderwijs - vrije tijd binnen of buiten - avondmaaltijd. Als de dag een vast ritme heeft, geeft dat kinderen houvast. Dat houden ze het langste vol.
* De Heere zet ons stil door deze gebeurtenissen. Zou Hij ons hiermee ook niet willen leren dat er maar één Ding nodig is? Laat dat ook deze periode het belangrijkste zijn: 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God'. Zie deze periode daarom als genadetijd. Als kans om met je kinderen bezig te zijn rond het Woord. Benut deze gelegenheid!
* Stimuleer om elkaar (en anderen) te helpen. Ook bij het huishouden. Plan een gezamenlijke tijd voor werkjes in en om het huis en verdeel de taken op een gezellige manier: de één is kok, de ander ober, de ander huisman of -vrouw, de ander tuinman of -vrouw en dergelijke. Ook dit is leren - praktisch leren en karaktervormend.
* Heb oog voor de emoties van kinderen. Sommige kinderen zijn drukker door alles wat er gebeurt, anderen juist stiller. Ontdek wat het denkt. Vraag hoe het de dingen beleeft.
* Als je samen voor de opvoeding staat: evalueer aan het einde van de dag met elkaar. Hoe ging het vandaag? Wat wil ik morgen anders? Stel ik m'n eisen niet te hoog? Of mag ik misschien juist wat meer van de kinderen vragen? Sta je alleen voor de opvoeding? Zoek dan iemand anders met wie je erover praat.
* Leef bij de dag. Dat is altijd nodig, maar nu zeker. Maak de berg niet te hoog, maar denk ik stapjes. Leef afhankelijk. Verwacht het van de Heere. Het kinderversje Psalm 81 vers 12 is juist ook voor ouders vanwege de trouw van Gods verbond! Leg in het persoonlijke en in het gezinsgebed alles aan Hem voor. Zoek alles wat je nodig hebt bij Hem! 'Hij geeft de moeden kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft' (Jesaja 40). Laat de blijdschap des HEEREN je sterkte zijn (Nehemia 8).
divider

Tenslotte

Allen heel veel wijsheid en sterkte toegewenst in deze periode! Weet dat er voor ouders en kinderen wordt gebeden: om kracht, om genade, om bewaring...
Zondag werd er op verschillende plaatsen gepreekt uit Psalm 91. Deze psalm zal van de week het uitgangspunt zijn voor het Bijbelmateriaal dat gedeeld zal worden. Het Hebreeuws van deze Psalm is veel mooier dan onze Nederlandse taal kan laten zien. Het zit vol poëzie. Het is een lied van bescherming. Het eerste vers zou ook zo vertaald kunnen worden:
'Wie woont in de schuilplaats van de Allerhoogste,
verblijft in de schaduw van de Almachtige'.
Een betere plek voor ouder en kind is er niet! Van harte toegewenst!
divider
Bezoek onze website